Pojmovi

Pojedini pojmovi navedeni u ovim Uvjetima korištenja mrežnim stranicama INFO-I obrta za informatičke usluge (u daljnjem tekstu: Uvjeti) imaju sljedeće značenje:

Vlasnik označava obrt INFO-I, vl. Igor Krnjaić, sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Gjure Prejca 3, OIB 05480110295, upisano u obrtni registar MBO 98547194, e-pošta: info@info-i.hr

Mrežne stranice Vlasnika ili mrežne stranice označavaju mrežne stranice www.info-i.hr

Sadržaj mrežnih stranica označava svaki podatak, uslugu, aplikaciju, poveznicu ili drugi sadržaj koji je objavljen na mrežnim stranicama ili je dostupan putem mrežnih stranica.

Korisnik označava svaku osobu koja pristupa mrežnim stranicama i/ili se koristi bilo kojim sadržajem mrežnih stranica.

Područje primjene

Ovi Uvjeti uređuju uvjete korištenja mrežnim stranicama te odnos između Vlasnika i korisnika u pogledu korištenja mrežnim stranicama.

Pristupom mrežnim stranicama ili korištenjem bilo kojim sadržajem mrežnih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i da pristaje na njihovu primjenu.

Korištenje pojedinim sadržajima mrežnih stranica može biti uređeno posebnim uvjetima koji u slučaju neslaganja s odredbama ovih Uvjeta imaju prednost u primjeni.

Sadržaj mrežnih stranica i korištenje mrežnim stranicama

Pristup mrežnim stranicama i korištenje pojedinim sadržajima mrežnih stranica može biti uvjetovano upotrebom računalne ili mobilne opreme koja ispunjava tehničke zahtjeve koje odredi Vlasnik. Vlasnik je ovlašten u svakom trenutku promijeniti zahtijevanu ili preporučenu tehničku konfiguraciju računalne ili mobilne opreme koja je potrebna ili preporučena za pristup mrežnim stranicama i/ili korištenje pojedinim sadržajima mrežnih stranica.

Vlasnik je ovlašten u svakom trenutku, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, promijeniti sadržaj mrežnih stranica ili privremeno ili trajno onemogućiti pristup mrežnim stranicama i korištenje bilo kojim sadržajem mrežnih stranica.

Podatke sadržane na mrežnim stranicama Vlasnik objavljuje isključivo u informativne svrhe te ulaže svoje najbolje napore kako bi osiguralo njihovu točnost. Objavljeni podaci koji se odnose na Vlasnika i usluge koje pruža smatraju se točnima i cjelovitima isključivo u vrijeme njihove objave, bez jamstva njihove točnosti i cjelovitosti u vrijeme korištenja. U odnosu na objavljene podatke koji se odnose na treće osobe i njihove usluge Vlasnik jamči samo da su objavljeni podaci u skladu s podacima koje joj je za potrebe njihove objave dostavila osoba na koju se ti podaci odnose i kojoj pripadaju odnosno da su u skladu s podacima koji su dostupni iz javnih izvora, ali ne i da su tako objavljeni podaci točni i potpuni. Vlasnik ne jamči da su objavljeni podaci i stavovi prikladni u određenu svrhu. Objavljeni podaci ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te je korisnik suglasan da Vlasnik nije odgovoran ako njegova s time povezana očekivanja ne budu ostvarena. Prije donošenja odluke o ugovaranju određene usluge i korištenju njome korisnik se mora savjetovati sa zaposlenikom Vlasnika ili drugim stručnjakom koji će mu dati savjete prilagođene njegovoj konkretnoj situaciji i potrebama.

Podaci objavljeni na mrežnim stranicama ne smatraju se ponudom ili pozivom da se učini ponuda niti savjetom ili preporukom Vlasnika, osim kada je to posebno naznačeno za određeni podatak.

Korisniku putem mrežnih stranica mogu biti dostupne pojedine usluge i/ili informacije o pojedinim uslugama koje pružaju druge osobe. Vlasnik ne odgovara za korištenje i uvjete korištenja uslugama koje pružaju druge osobe.

Poveznice

Mrežne stranice mogu sadržavati poveznice na mrežne stranice kojima upravljaju druge osobe (u daljnjem tekstu: mrežne stranice trećih osoba). Mrežne stranice trećih osoba nisu pod nadzorom Vlasnika te Vlasnik ne preuzima nikakvu odgovornost:

  • za dostupnost mrežnih stranica i uvjete korištenja mrežnim stranicama trećih osoba
  • za sadržaj koji je objavljen na mrežnim stranicama trećih osoba i usluge kojima se moguće koristiti putem mrežnih stranica trećih osoba
  • za prijenos i sigurnost prijenosa podataka koji se razmjenjuju putem mrežnih stranica trećih osoba
  • za zaštitu i upotrebu osobnih podataka koje je korisnik priopćio putem mrežnih stranica trećih osoba
  • za to da korištenjem mrežnim stranicama trećih osoba korisnik ne krši autorska prava nijedne druge osobe.

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj (tekstovi, grafički elementi, fotografije, videomaterijali, zaštitni znakovi i drugi oblici sadržaja), dizajn i ostali elementi mrežnih stranica vlasništvo su Vlasnika, zaštićeno propisima prava intelektualnog vlasništva. Iznimno od navedenoga, pojedini sadržaji mrežnih stranica koji se odnose na druge osobe, kao što su primjerice nazivi i zaštitni znakovi drugih osoba ili njihovih proizvoda i usluga, mogu biti vlasništvo tih osoba.

Vlasnik ne daje nikakva izričita ili prešutna jamstva niti preuzima ikakvu odgovornost u pogledu aplikacija i drugih računalnih programa koji su u vlasništvu trećih osoba te ne odgovara za uvjete preuzimanja i upotrebe aplikacija i drugih računalnih programa koji su dostupni s mrežnih stranica trećih osoba.

Podaci objavljeni na mrežnim stranicama mogu se upotrebljavati isključivo za osobne nekomercijalne potrebe te ih korisnik u tu svrhu može pohraniti isključivo na svoje osobno računalo ili mobilni uređaj. Snimanje podataka, djelomično ili u cijelosti, na bilo koji drugi medij za pohranu podatka, njihovo reproduciranje, objavljivanje ili upotreba u komercijalne svrhe dozvoljeni su samo uz prethodnu pisanu suglasnost Vlasnika.

Komunikacija

Vlasnik može omogućiti korisniku komunikaciju s Vlasnikom putem chata, e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije. Navedeni oblici komunikacije mogu se primjenjivati isključivo u svrhe koje omogući i odredi Vlasnik, kao što su primjerice za postavljanje upita o Vlasniku i pojedinim uslugama koje pruža Vlasnik, za podnošenje prijedloga i pohvala ili davanje mišljenja o pojedinim uslugama Vlasnika te, kada je riječ o komunikaciji elektroničkom poštom, za podnošenje pisanih prigovora.

Vlasnik neće postupati po nalozima i drugim instrukcijama koje je zaprimila putem chata, e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije koji ne omogućavaju Vlasniku da sa sigurnošću utvrdi identitet nalogodavca niti će tim kanalima komunikacije priopćavati informacije koji po zakonu predstavljaju poslovnu tajnu.

Telekomunikacija se obavlja putem javnih telekomunikacijskih mreža koje ne jamče povjerljivost u prijenosu podataka pa stoga korisnik ne smije tim načinima komunikacije priopćavati svoje povjerljive. Telekomunikacija se ne smije upotrebljavati odnosno zloupotrebljavati za razmjenu poruka, fotografija te videomaterijala ili audiomaterijala zabranjenog, nemoralnog, uvredljivog, prijetećeg ili političkog sadržaja, kojima se krše autorska prava, koji sadržavaju viruse ili druge maliciozne programe ili koji na neki drugi način mogu negativno utjecati na operativne sustave Vlasnika ili drugih osoba.

U slučaju da korisnik prekrši bilo koju od obveza iz prethodnog stavka ovih Uvjeta, Vlasnik je ovlaštena trenutačno i bez prethodnog upozorenja prekinuti uspostavljenu telekomunikacijsku vezu s njime.

Korisnik je upoznat s time i pristaje na to da Vlasnik razmijenjene poruke, videomaterijale, audiomaterijale i druge materijale može snimiti, pohraniti i upotrebljavati u svrhu upravljanja kvalitetom usluga, rješavanja korisnikovih prigovora te rješavanja sporova između Vlasnika i korisnika.

Poruke koje Vlasnik razmjeni s korisnikom putem e-pošte, chata ili drugih oblika telekomunikacije povjerljive su prirode i namijenjene su isključivo korisniku kojem su dostavljene te se korisnik obvezuje da ih neće davati na uvid ili upotrebu trećim osobama ili javnosti bez prethodne pisane suglasnosti Vlasnika.

Obrada i zaštita osobnih podataka

Uvjeti pod kojima Vlasnik prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika prilikom pristupa mrežnim stranicama ili korištenja pojedinim sadržajima mrežnih stranica, uključujući primjenu kolačića (cookies), određeni su u Izjavi o zaštiti privatnosti na internetskim stranicama Vlasnika.

Isključenje odgovornosti

Vlasnik ne odgovara za nemogućnost ili ograničenu mogućnost pristupa mrežnim stranicama ili korištenja bilo kojim sadržajem mrežnih stranica koja je posljedica više sile, pod kojom se smatraju rat, nemiri, terorističko djelo, prirodna katastrofa, epidemija, štrajk, prestanak isporuke električne energije, smetnje u telekomunikacijskom i ostalom prometu, greške nastale u prijenosu podataka telekomunikacijskim mrežama, odluke i djelovanja organa vlasti, kao i sve druge slične okolnosti čiji se nastanak ne može pripisati Vlasniku odnosno koje su izvan kontrole Vlasnika.

Vlasnik ne jamči da je sadržaj mrežnih stranica primjeren ili dostupan na svim lokacijama pa stoga ne odgovara za nemogućnost pristupa mrežnim stranicama, kao ni za nemogućnost korištenja pojedinim sadržajima mrežnih stranica s područja država u kojima je to zabranjeno. Korisnik snosi svu odgovornost ako pristupa mrežnim stranicama i/ili se koristi pojedinim sadržajem mrežnih stranica s područja država u kojima je to zabranjeno.

Vlasnik ne jamči da mrežne stranice ili mrežne stranice trećih osoba ne sadrže viruse ili druge maliciozne programe.

Isključena je odgovornost Vlasnika za štetu koja je posljedica obične nepažnje Vlasnika, njezinih zaposlenika ili trećih osoba koje je Vlasnik angažirala u obavljanju svojih poslova.

U slučaju kada je odgovoran za nastalu štetu, Vlasnik odgovara samo za običnu štetu. Odgovornost Vlasnika za izmaklu korist, neimovinsku štetu, gubitak, uništenje ili promjenu podataka korisnika, kao i za štetu koja je nastala na računalnoj ili mobilnoj opremi s koje korisnik pristupa mrežnim-stranicama ili se koristi određenim sadržajem mrežnih stranica isključena je do zakonom dozvoljenih granica ograničenja od odgovornosti za štetu.

Pitanja i prigovori

Pitanja povezana s ovim Uvjetima, kao i prigovori povezani s mrežnim stranicama Vlasnika i njihovim sadržajem mogu se podnijeti Vlasniku putem emaila info@info-i.hr

Završne odredbe

Vlasnik je ovlašten u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete ili ih zamijeniti drugima. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta bit će objavljene na mrežnim stranicama Vlasnika te ih korisnik prihvaća samim pristupom mrežnim stranicama ili korištenjem sadržajem mrežnih stranica nakon objave izmjena i dopuna. Korisnik je upoznat s time da je prilikom pristupa mrežnim stranicama ili korištenja pojedinim sadržajem mrežnih stranica dužan provjeriti u tom trenutku vrijedeće uvjete korištenja mrežnim stranicama.

Ništavost ili neprovedivost neke odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i provedivost ostalih odredaba i Uvjeta u cijelosti.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja mrežnim stranicama mjerodavno je hrvatsko materijalno pravo.

Za sve sporove koji proizlaze iz primjene ovih Uvjeta, korištenja mrežnim stranicama ili bilo kojim sadržajem mrežnih stranica isključivo su nadležni hrvatski sudovi.